Navigazione veloce

Collaboratori creativi alla Montessori

“Usamu mascherine e guanti. Cià facimu, se simu in tanti…”

“Usamu mascherine e guanti. Cià facimu, se simu in tanti…”

 

La signora Silvana Gentile, collaboratrice scolastica della Montessori, che ama scrivere in versi dialettali, ha scritto una poesia che interpreta magnificamente i tempi che stiamo vivendo e invita ciascuno a fare la propria parte per superare l’emergenza con un messaggio di positività:  “… Cià facimu, se simu in tanti…”

 

Che tempi duri stamu travirsannu.

Simu in guerra e ancora nun ci cririmmu,

pinsannu a quannu ieri ‘ni brazzammu.

E’ comu se l’assumu fattu ‘u passatu annu.

Ora sintimu ra matina a sira sta cosa,

che ni rumpi li ossa e ‘a carina.

Lavàmuni sempri i manu e speramu che tutti ‘u fanu.

Nun ni tuccamu u nasu, criritimi…  nun è un pisu.

Nun ti mettiri i iditi in mucca, è periculusu, cu u fa, sa’ffuca…

Stai luntanu almenu un metru, spremi lumia e mangia cidru…

Usamu mascherine e guanti. Cià facimu, se simu in tanti…

Stamu luntanu re cretini che nun scutunu i bollettini,

nesciunu sempri e puri a mucciuni,

si sentunu furbi, ma su sulu minghiuni…

Quannu partinu tra fumu e negghia,

pi fari sulu mali a famigghia…

Nun c’è bisognu ri guardi e multe,

ci voli gnegnu e si virunu i frutti…

Quantu è bellu stari ‘ncasa… ti spulicia qualsiasi cosa.

Quanti cosi aiu trascuratu, ma stu raddu unna era mucciatu?

A mia nun mi pisa nenti, scrivu, leggiu, puliziu, vivu u presenti.

Pigghiamulu pi bonu stu tempu,

picchì “tempu e malu tempu, nun dura mai tuttu u tempu”…

Na cosa sula mi manca: a Santa Missa,

nun mi l’avivunu a livari sulu chissa.

Vogghiu ringraziari i ‘nfirmeri e i dutturi

che iocunu ca so vita e senza duluri…

E no comu tanti duttureddi che pir un fogghiu,

ti spilanu i dinari e ‘u portafogghiu.

Cercamu di prigari cu tantu amuri

e dammu ossiginu a tutti i cori. 

 

Non è possibile inserire commenti.